Polecamy:

Dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu sa niemiarodajne?

4054,89 zł - tyle według danych Głównego Urzędy Statystycznego wyniosło przeciętne wynagrodzenie miesięczne w I kwartale 2015 roku. Tymczasem pojawia się wiele głosów, które kwestionują miarodajność tych danych jako wskaźnika wysokości wynagrodzeń w Polsce.
więcej..

Seminarium nt. Banku Danych Lokalnych GUS w PTE

"Wykorzystanie danych Banku Danych Lokalnych GUS do analiz ekonomicznych" było tematem seminarium naukowego, które w Oddziale Warszawskim PTE w dniu 14 maja 2015 r. poprowadził mgr Bogusław Lasocki.
więcej..

Seminarium naukowe prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego

W dniu 18 marca 2015 r., w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie, odbyło się seminarium pt. Rola statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa, które poprowadził prof. zw. dr hab. Józef Oleński. Seminarium dedykowane było obchodom Dnia Statystyki Polskiej, który przypada 9 marca.
więcej..

Finał XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 i 29 marca 2015 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło Warszawy.
więcej..

Wiadomości Statystyczne nr 4/2015

Dostępny jest już kolejny numer miesięcznika Wiadomości Statystyczne, poświęcony metodologii, teorii i praktyce badań i analiz statystyki publicznej, realizowanych w kraju i za granicą.
więcej..

Wszystkie newsy


 

Statystyka publiczna w Polsce


Statystyka jako element systemu informacyjnego państwa

System statystyki publicznej jest jednym z ogólnokrajowych infrastrukturalnych systemów informacyjnych państwa, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego społeczeństwa, gospodarki i państwa. Z tego podstawowego zadania wynikają konkretne obowiązki i prawa wszystkich jednostek organizacyjnych – uczestników systemu statystyki publicznej. Realizując zadanie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego system statystyki publicznej powinien aktywnie i ściśle współdziałać z innymi infrastrukturalnymi systemami informacyjnymi kraju, w szczególności z systemami informacyjnymi administracji publicznej.

W krajach demokratycznych, postrzeganych jako zaawansowane w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, systemy statystyki publicznej spełniają następujące funkcje:
  • ­opracowują podstawowe standardy informacyjne dla systemów informacji społecznej i gospodarczej (mierniki zjawisk i procesów społecznych i ekonomicznych, klasyfikacje, nomenklatury, typologie, statystyczne definicje pojęć oraz odpowiadające im wskaźniki statystyczne) oraz koordynują ich wdrażanie i stosowanie,

  • ­aktywnie i systematycznie badają i identyfikują potrzeby informacyjne społeczeństwa, gospodarki, organów państwa wszystkich szczebli i innych jednostek sektora publicznego w zakresie informacji statystycznej, a następnie potrzeby te twórczo odwzorowują w programach badań statystycznych,

  • ­realizują oficjalne badania statystyczne kierując się zasadami obiektywizmu, bezstronności, efektywności ekonomicznej i organizacyjnej, oraz udostępniają – w granicach określonych przez prawo - informacje i metainformacje jako dobro publiczne,

  • ­uczestniczą w kształtowaniu innych infrastrukturalnych systemów informacyjnych państwa, mając na uwadze stosowanie w nich standardów informacyjnych oraz możliwości wykorzystania gromadzonych tam informacji jako źródłowych danych dostarczających wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych i ekonomicznych, w tym między innymi jako źródła danych dla badań statystycznych statystyki publicznej,

  • ­stanowią zaplecze informacyjne, analityczne i metodyczne organów państwa i innych jednostek sektora publicznego, w tym aktywnie wspomagają te organy w opracowywaniu analiz, prognoz, informacyjnego wspomagania procesów podejmowania decyzji,

  • ­aktywnie upowszechniają wiedzę o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi i prowadzą edukację statystyczną społeczeństwa jako jedno z działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


Statystyka publiczna w państwach demokratycznych powinna przestrzegać zasad określonych w:
  • ­ Rezolucji EKG ONZ Nr E/1992/32 z dnia 15 kwietnia 1992 r. Fundamentalne zasady statystyki publicznej (Fundamental principles of official statistics) w regionie europejskim, a następnie przyjętej w 1994 roku przez Komisję Statystyczną ONZ.

  • ­Deklaracji Międzynarodowego Instytutu Statystyki w sprawie etyki zawodowej (ISI Declaration on Professional Ethics) przyjętej w 1985 roku przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny.


     Strona 1/5      >>>>


O nas   Kontakt    Regulamin   Zgłoś problem   Polityka prywatności